تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

نمونه هایی از مقاله های درس کنترل توان راکتیو در سیستم های قدرت (reactive power control) به منظور شب

  تمامی مقالات کنترل توان راکتیو در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند

   

   به منظور دریافت مقاله کد مورد نظر را ایمیل یا پیامک کنید: 

   

  email : ashkan_hoseini66@yahoo.com  tell : 09363316106

   

   

  یا پس از کلیک بر روی icon تماس با ما و پر کردن جاهای خالی متن مورد نظر را بفرستید

   

   

  Comparative Stability Analysis of DFIG-based Wind Farms and Conventional Synchronous Generators

   

  کد:C1

   

  مقایسه تحلیل پایداری از مزارع بادی مبتنی بر DFIG و ژنراتور سنکرون معمولی

  .........................................................................

  Stability Analysis of DFIG-based Wind Farms Using Different Bus Systems

   

  کد:C2

   

  تجزیه و تحلیل ثبات مزارع بادی مبتنی بر DFIG با استفاده از باس های مختلف سیستم

  ......................................................................

  Simulation of Dynamic Voltage Restorer Using Hysteresis Voltage Control

   

  کد:C3

   

  شبیه سازی از DVR با استفاده از کنترل ولتاژ پسماند

  ......................................................................

  Understanding of Dynamic Voltage Restorers Through MATLAB Simulation

   

  کد:C4

   

  درک DVR از طریق شبیه سازی MATLAB

  .......................................................................

  Modeling analysis and solution of Power Quality Problems

   

  کد:C5

   

  تجزیه و تحلیل مدلسازی و حل مشکلات کیفیت توان

  ...................................................................

  Dynamic Voltage Restorer Based on Load Condition

   

  کد:C6

   

  DVR بر اساس شرایط بار

  ..................................................................

  Vector Control Analysis of Doubly-Fed Induction Generator in Wind Farms

   

  کد:C7

   

  تجزیه و تحلیل کنترل بردار ژنراتور القایی دو سو تغذیه در مزارع باد

  .......................................................................

  Application of Synchronous Static Series Compensator (SSSC) on Enhancement of Voltage Stability and Power Oscillation Damping

   

  کد:C8

   

  استفاده از سنکرون سری استاتیک جبران (SSSC) در بهبود پایداری ولتاژ و نوسان برق میرایی

  ........................................................................

  Analysis and Simulation of a D-STATCOM for Voltage Quality Improvement

   

  کد:C9

   

  تجزیه و تحلیل و شبیه سازی D-STATCOM برای بهبود کیفیت ولتاژ

  .....................................................................

  STATCOM OPERATION STRATEGY UNDER SINGLE LINE TO GROUND FAULTS IN POWER SYSTEM

   

  کد:C10

   

  استراتژی بهره برداری STATCOM تحت خطاها تکفاز به زمین در سیستم قدرت

  .....................................................................

  Power Quality Improvement In Distribution System Using D-Statcom In Transmission Lines

   

  کد:C11

   

  بهبود کیفیت توان در سیستم توزیع با استفاده از D-STATCOM در خطوط انتقال

  ...................................................................

  VOLTAGE SAG CONTROL USING DVR

   

  کد:C12

   

  کنترل افت ولتاژ با استفاده از DVR

  ................................................................

  RECOGNIZE THE ROLE OF A DVR IN POWER SYSTEMS

   

  کد:C13

   

  شناخت نقش یک DVR در سیستم های قدرت

  ...............................................................

  VOLTAGE SAG MITIGATION IN LV AND HV PLATFORM USING SMES BASED DVR

   

  کد:C14

   

  کاهش افت ولتاژ در پلت فرم LOW VOLTAGE و HIGH VOLTAGE با استفاده از SMES مبتنی بر DVR

  ………………………………………………………….

  Direct and Indirect Control Strategies of Dynamic Voltage Restorer

   

  کد:C15

   

  استراتژی های کنترل مستقیم و غیر مستقیم DVR

  ........................................................

  Voltage Quality Improvement Using DVR

   

  کد:C16

   

  بهبود کیفیت ولتاژ با استفاده از DVR

  .......................................................

  Diode-clamped Multilevel Voltage Source Converter Based on Medium Voltage DVR

   

  کد:C17

   

  دیود کلمپ مبدل چند سطحی منبع بر اساس ولتاژ متوسط DVR

  .....................................................

  Dynamic Voltage Restorer (DVR) for Voltage Sag Mitigation

   

  کد:C18

   

  (DVR) برای کاهش افت ولتاژ

  ....................................................

  Modeling and Simulation of a Distribution STATCOM (D-STATCOM) for Power Quality Problems-Voltage Sag and Swell Based on Sinusoidal Pulse Width Modulation SPWM

   

  کد:C19

   

  مدلسازی و شبیه سازی STATCOM توزیع شده (D-statcom) برای مشکلات کیفیت توان کاهش و افزایش ولتاژ بر اساس مدولاسیون پهنای پالس سینوسی (SPWM)

  ....................................................

  MODELING AND SIMULATION FOR VOLTAGE SAGS/SWELLS MITIGATION USING DYNAMIC VOLTAGE RESTORER DVR

   

  کد:C20

   

  مدل سازی و شبیه سازی برای کاهش/افزایش ولتاژ با استفاده از بازگردان دینامیکی ولتاژ (DVR)

  ...................................................

  Vector Controlled Doubly Fed Induction Generator for Wind Application

   

  کد:C21

   

  بردار کنترل ژنراتور القایی دو سو تغذیه برای برنامه های کاربردی باد

   

  ......................................................

  An Improved Control Method for a DFIG in a Wind Turbine under an Unbalanced Grid Voltage Condition

   

  کد:C22

   

  روش کنترل بهبود یافته برای DFIG در یک توربین بادی تحت شرایط ولتاژ نامتعادل

   

  ...................................................

  A novel control scheme for DFIG-based wind energy systems under unbalanced grid conditions

   

  کد:C23

   

  طرح کنترل برای سیستم های انرژی باد مبتنی بر DFIG تحت شرایط نامتعادل شبکه

  ...................................................

  Power System Stability Improvement of Long Transmission Line System by Using Static Var Compensator (SVC)

   

  کد:C24

   

  بهبود پایداری سیستم قدرت در سیستم خط انتقال بلند با استفاده از  جبران کننده استاتیکی وار (SVC)

  ..................................................

  Induction Machine Test Case for the 34-Bus Test Feeder: A Wind Turbine Time-domain Model

   

  کد:C25

   

  ماشین القایی مورد آزمون ، برای تغذیه 34 Bus تست : توربین بادی مدل در حوزه زمان

  ..................................................

  A Platform for Validation of FACTS Models

   

  کد:C26

   

  بستر های نرم افزاری برای اعتبار سنجی مدل FACTS

  (12bus)

  ............................................

  Benchmark Modeling and Simulation for Analysis, Design, and Validation of Distributed Energy Systems

   

  کد:C27

   

  مدلسازی و شبیه سازی معیار برای تجزیه و تحلیل، طراحی، و اعتبار سنجی از سیستم های توزیع انرژی

  ...............................................

  تخصیص بهینه توان راکتیو با تاکید بر پایداری ولتاژ با استفاده از الگوریتم PSO

   

  کد:C28

   

  ............................................

    PSCAD/EMTDC BASED SIMULATION OF DOUBLY FED INDUCTION GENERATOR FOR WIND TURBINES

   

  کد:C29

   

  نرم افزار PSCAD / EMTDC شبیه سازی بر اساس ژنراتور القایی دو سو تغذیه برای توربین های بادی

  .............................................

  مدل سازی توربین بادی سرعت متغیر با ژنراتور القایی دو تغذیه ای برای کنترل ولتاژ در حالت اتصال به شبکه قدرت

   

  کد:C30

   

  ..........................................

  CONTROL OF A DOUBLY-FED INDUCTION GENERATOR FOR WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS

   

  کد:C31

   

  کنترل ژنراتور القایی دو سو تغذیه برای سیستم های تبدیل انرژی باد

  ........................................

  Performance of Dynamic Voltage Restorer (DVR) against Voltage sags and swells using Space Vector PWM Technique

   

  کد:C32

   

  عملکرد بازگردان دینامیکی ولتاژ (DVR) در برابر کاهش و افزایش ولتاژ و با استفاده از فضای برداری PWM تکنیک svpwm

  ........................................

  Commande vectorielle par les reseaux de neurones artificiels d'une MADA integree a un systeme eolien

   

  کد:C33

   

   

  کنترل بردار توسط شبکه های عصبی مصنوعی به MADA یک سیستم یکپارچه باد

  .....................................

  Modelling and performance analysis of Doubly-Fed Induction Wind Turbines Using PSCAD/EMTDC

   

  کد:C34

   

  مدلسازی و تجزیه و تحلیل عملکرد ژنراتور القایی دو سو تغذیه  توربین های بادی با استفاده از نرم افزار PSCAD / EMTDC

  ....................................

  Modeling and Simulation of Wind Farm with STATCOM in PSCAD/EMTDC Environment

   

  کد:C35

   

  مدلسازی و شبیه سازی مزرعه باد با STATCOM در محیط نرم افزار PSCAD / EMTDC

  .....................................

  Modeling and Analysis of SVPWM Based Dynamic Voltage Restorer with pscad

   

  کد:C36

   

  مدلسازی و تجزیه و تحلیل SVPWM بر اساس بازگردان دینامیکی ولتاژ (نرم افزار PSCAD)

  .....................................

  A New Fault-Location Method with High Robustness for Distribution Systems

   

  کد:C37

   

  روش جدید محل خطا با کنترل مقاوم بالا برای سیستم های توزیع

  ...................................

  a three-phase active power filter operating with fixed switching frequency for reactive power and current harmonic compensation

   

  کد:C38

   

  عامل فیلتر توان اکتیو سه فاز با فرکانس سوئیچینگ ثابت برای توان راکتیو و جبران هارمونیکهای جریان

  ..............................

  تخصیص بهینه توان راکتیو با تاکید بر پایداری ولتاژ با استفاده از الگوریتم PSO

   

  کد:C39

   

  ...........................

  Hybrid Wind-Diesel Generation System

   

  کد:C40

   

   

  تولید سیستم ترکیبی باد دیزل

  ...........................

  Modeling and Simulation of Static Var Compensator (svc)  for Improvement of Voltage Stability in Power System

   

  کد:C41

   

  مدلسازی و شبیه سازی جبران ساز استاتیک وار  (SVC) برای بهبود پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت

  ............................

  Dynamic compensation of reactive power in Various Faults in Power System

   

  کد:C42

   

  جبران دینامیک توان راکتیو برای خطاهای مختلف در سیستم قدرت

  ..........................

  Stability Enhancement of Long Transmission Line System by Using Static Var Compensator (SVC)

   

  کد:C43

   

  بهبود پایداری سیستم خط انتقال بلند با استفاده از جبران کننده استاتیکی وار (SVC)

   .........................

  Induction Machine Test Case for the 34-Bus Test Feeder –Description

   

  کد:C44

   

  ماشین القایی مورد آزمون ، برای تغذیه 34 Bus تست

  .............................

  Study and Effects of UPFC and its Control System for Power Flow Control and Voltage  Injection in a Power System

   

  کد:C45

   

  بررسی و اثرات UPFC و سیستم کنترل آن برای کنترل پخش بار و تزریق ولتاژ در سیستم های قدرت

   ..........................

   

  Static Synchronous Series Compensator(SSSC): An approach for reactive power compensation for the transmission system

   

  کد:C46

   

   

  جبرانساز سري سنكرون استاتيك (SSSC): یک روش برای جبران توان راکتیو برای سیستم انتقال

  .....................................................

  COMPARISON OF SVC AND STATCOM IMPACTS ON WIND FARM STABILITY CONNECTED TO POWER SYSTEM

   

  کد:C47

   

  مقایسه SVC و STATCOM و اثرات آنها در پایداری مزرعه بادی  متصل به سیستم قدرت

  ...............................................

  Comparison of shunt capacitor, SVC and STATCOM in static voltage stability margin enhancement

   

  کد:C48

   

  مقایسه خازن شنت، SVC و STATCOM در افزایش حاشیه ثبات استاتیک ولتاژ

  ......................................................

  Simulation Study on Dynamic Reactive Power Compensation of Grid Connected Wind Farms

   

  کد:C49

   

  شبیه سازی بررسی دینامیکی جبران توان راکتیو  متصل به شبکه مزارع بادی

  ..............................................

  Simulation of Shunt Active Filter for Compensation of Harmonics and Reactive power

   

  کد:C50

   

  شبیه سازی  فیلتر اکتیو موازی برای جبران سازی توان راکتیو و هارمونیک

  ............................................................

  Performance Comparison between SVC and STATCOM for Reactive Power Compensation by Using Fuzzy Logic Controller

   

  کد:C51

   

  مقایسه عملکرد بین SVC و STATCOM برای جبران توان راکتیو  با استفاده از کنترل کننده فازی

  .....................................................

  Application of UPFC Based on Improved Double-loop Decoupling PI Control in Photovoltaic Systems

   

  کد:C52

   

  استفاده از UPFC بر اساس بهبود حلقه دوبل جدای  کنترل PI در سیستم های فتوولتائیک

  .............................................

  SUB-SYNCHRONOUS RESONANCE CONTROL USING THYRISTOR CONTROLLED SERIES CAPACITOR

   

   

  کد:C53

   

  SUB-سنکرون کنترل رزونانس با استفاده از تریستور کنترل شده خازن سری

  ..........................................................

  Reactive Power Estimation based control of Self Supported Dynamic Voltage Restorer (DVR)

   

   

  کد:C54

   

  ارزیابی  توان راکتیو  مبتنی بر  کنترل ساپورت درونی بازگردان دینامیکی ولتاژ  (DVR)

  .............................................................

  Reactive Power Management and Voltage Control of large Transmission system using SVC

   

  کد:C55

   

  مدیریت توان راکتیو و کنترل ولتاژ سیستم خط انتقال بلند توسط SVC

  ......................................................

  Direct Active and Reactive Power Regulation of DFIG Using Sliding-Mode Control Approach

   

  کد:C56

   

  تنظیم قدرت مستقیم اکتیو و راکتیو  برای DFIG با استفاده از روش کنترل کننده مدل لغزشی

   

  برچسب ها :

  (فروش پروژه ها و مقالات کارشناسی ارشد برق) پروژه های شبیه سازی بر ق قدرت ،فروش ­شبیه سازی مقالات کیفیت توان با متلب٬ شبیه سازی dfig در matlab٬ شبیه سازی dfig در متلب٬ شبیه سازی sssc در matlab٬ شبیه سازی sssc در متلب٬ شبیه سازی statcom در matlab٬ شبیه سازی static var control٬ شبیه سازی static var control در matlab٬ شبیه سازی static var control در متلب٬ شبیه سازی svc در matlab٬ شبیه سازی svc در متلب٬ شبیه سازی upfc در matlab٬ شبیه سازی upfc در متلب٬ شبیه سازی ¬ reactive power control¬ با matlab٬ شبیه سازی اس وی سی در matlab٬ شبیه سازی اس وی سی در متلب٬ شبیه سازی استاتیک وار کنترل٬ شبیه سازی استاتیک وار کنترل matlab٬ شبیه سازی استاتیک وار کنترل در متلب٬ شبیه سازی استتکام در matlab٬ شبیه سازی استتکام در متلب٬ شبیه سازی توان راکتیو در matlab٬ شبیه سازی توان راکتیو در متلب٬ شبیه سازی دی اف آی جی در matlab٬ شبیه سازی دی¬استتکام در متلب٬ شبیه سازی راکتیو در matlab٬ شبیه سازی مقالات برای توان راکتیو با matlab٬ شبیه سازی مقالات برای توان راکتیو با متلب٬ شبیه سازی مقالات برای کنترل توان راکتیو با متلب٬ شبیه سازی مقالت توان راکتیو٬ شبیه سازی مقاله برای توان راکتیو با matlab٬ شبیه سازی مقاله برای توان راکتیو با متلب٬ شبیه سازی مقاله برای کنترل توان راکتیو با متلب٬ شبیه سازی کنترل توان راکتیو٬ شبیه سازی یو پی اف سی در matlab٬ شبیه سازی یو پی اف سی در متلب٬ شبیه سازی¬ reactive power control¬ با متلب٬ شبیه سازی¬ reactive در متلب٬ شبیه سازی¬ statcom در متلب٬ فروش ¬شبیه سازی مقالات کنترل توان راکتیو با متلب٬ فروش شبیه سازی مقالات برای توان راکتیو با متلب٬ فروش شبیه سازی مقالات برای کنترل توان راکتیو با متلب٬ فروش شبیه سازی مقاله برای توان راکتیو با متلب٬ فروش شبیه سازی مقاله برای کنترل توان راکتیو با متلب٬ فروش مقالات آماده شبیه سازی و ترجمه شده کارشناسی ارشد برق٬ فروش پروژه شبیه سازی مقالات برای توان راکتیو٬ فروش پروژه شبیه سازی مقالات برای کنترل توان راکتیو٬ فروش پروژه شبیه سازی مقاله برای توان راکتیو٬ فروش پروژه شبیه سازی مقاله برای کنترل توان راکتیو٬ پروژه های شبیه سازی برق قدرت


  این مطلب تا کنون 2961 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 17 تير 1394 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز دوشنبه 1 آبان 1396

 • تعداد وبلاگ :55487
 • تعداد مطالب :161451
 • بازدید امروز :362775
 • بازدید داخلی :43462
 • کاربران حاضر :180
 • رباتهای جستجوگر:343
 • همه حاضرین :523

تگ های برتر